GKM Katalog 2016-2017

Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen Page - 350 2016 FASSVORKÜHLER 8 FASS CN Typ A B C D 2 Fass 1160 1280 4 Fass 1160 920 6 Fass 920 8 Fass 1880 920 1910 10 Fass 2300 920 1910 Fassvorkühler ohne Maschine 2 FASS 4 FASS 6 FASS 8 FASS 10 FASS Réfrigérateur pour tonneaux sans groupe Fassvorkühler verzinkt 7\SHQ %H]HLFKQXQJ 1'890.00 )$669= 2'050.00 )$669= 2'155.00 )$669= 2'375.00 )$669= 2'730.00 )$669= Réfrigérateur p. tonneaux en zinc ,QGLFDWLRQ Fassvorkühler CNS 7\SHQ %H]HLFKQXQJ 2'385.00 2FASSCN 2'500.00 4FASSCN 2'875.00 6FASSCN 3'105.00 8FASSCN 3'500.00 10FASSCN Réfrigérateur pour tonneaux inox ,QGLFDWLRQ Transport netto Transport CODE 122.00 E 168.00 F 168.00 F 168.00 F 215.00 * Transport net CODE Transport 9RUJH] 5HF\FOLQJJHEKU Y5* QHWWR nach Aufwand / en régie 7D[H DQWLFLSpH GH UHF\FO 7$5 QHW Montage 7\SHQ %H]HLFKQXQJ 160.00 MONT-2FASS 160.00 MONT-4FASS 195.00 MONT-6FASS 195.00 MONT-8FASS 230.00 MONT-10FASS Montage ,QGLFDWLRQ 1XW]LQKDOW )DVV ‘ PP 2 4 6 8 10 9ROXPH 7RQQHDX ‘ PP 1XW]LQKDOW )DVV ‘ PP 2 7 9 11 9ROXPH 7RQQHDX ‘ PP 1XW]LQKDOW )DVV ‘ PP 8 12 18 21 27 9ROXPH 7RQQHDX ‘ PP *HZLFKW QHWWR NJ 100 110 160 190 3RLGV QHW NJ Ausführung Fass VZ Fass CN Exécution Fassvorkühler zerlegbar mit Exzenter-Verschl. 9 9 Réfrigér. p. tonneaux démontable av. serrures $XVIKUXQJ %RGHQ LQQHQ &16 9 9 Fond intérieur en inox Seiten und Decke innen und aussen verzinkt 9 &{WpV HW SODIRQG HQ ]LQF Seiten und Decke innen und aussen CNS 9 &{WpV HW SODIRQG HQ LQR[ Türen abschliessbar mit auswechselb. Dichtung 9 9 3RUWHV DYHF VHUUXUH MRLQWV FKDQJHDEOHV ,VRODWLRQ )&.: IUHL PP 9 9 ,VRODWLRQ VDQV &)& PP +|KHQYHUVWHOOEDUH )VVH PP 9 9 Pieds hauteur réglable 8-30 mm À partier de 01.02.2018 Hausse des prix de 5% en raison du cours de l’euro et de la pénurie de polyuréthane.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA1MTI=